Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

konfetka
4406 f6a0
Reposted fromretaliate retaliate viaesperer esperer
konfetka
8694 bbe3
Reposted fromcalifornia-love california-love viaFuel Fuel
6652 df1c 500
Reposted fromKiro Kiro viaszalony-virus szalony-virus
konfetka
konfetka
1117 e81a
Reposted fromlittlefool littlefool viaiwannabeyour iwannabeyour
konfetka
4354 a5c9
When someone asks me what I do with my life
konfetka
8791 1830
Reposted frommisieq misieq viamarlboro marlboro
konfetka
9837 37f8
Reposted fromlittlefool littlefool viairmelin irmelin
konfetka
8221 98b9
konfetka
konfetka
konfetka
8206 f7a6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiwannabeyour iwannabeyour
konfetka
5724 fc1e
Reposted fromkaiee kaiee viaiwannabeyour iwannabeyour
konfetka
3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapozeczkowa pozeczkowa
6935 eaf6
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaahora ahora
konfetka
0521 5186
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaahora ahora
konfetka
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaahora ahora
konfetka
4726 8850 500
Reposted fromverronique verronique viasalami salami
konfetka
konfetka
3563 bf3d 500
Reposted fromkjuik kjuik viacorazblizej corazblizej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl